Versie: 2022, versie 1

Privacystatement

EWM3 pensioeninzicht

Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met EWM3 pensioeninzicht, Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht, KvK: 85334383.

EWM3 pensioeninzicht respecteert de privacy van onze klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder kunt u lezen hoe wij dit doen.

Gebruik van persoonsgegevens door EWM3 pensioeninzicht

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven voor het inschrijven van de 3-daagse training of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke persoonsgegevens worden door EWM3 pensioeninzicht verwerkt

De volgende persoonsgegevens van u (optioneel u partner en/of uw werkgever) verwerken wij:

– NAW-gegevens
– geslacht;
– e-mailadres;
– (mobiel) telefoonnummer;
– geboortedatum;
– Laatste werkdag

Waarvoor gebruikt EWM3 pensioeninzicht uw gegevens

De gegevens worden gebruikt voor:

– het inschrijven van de te volgen training
– het opnemen van contact met u en of uw partner na de inschrijving;
– het opnemen van contact met uw werkgever na de inschrijving;
– het opnemen van contact voor de terugkomdag indien u dat wenst;
– het doorgeven van de benodigde informatie aan het hotel waar de training zal worden gehouden

Bewaartermijnen bij EWM3 pensioeninzicht

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy (en cookieverklaring) genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden bij EWM3 pensioeninzicht

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel door ons gebruikt voor de 3-daagse training. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging bij EWM3 pensioeninzicht

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo worden uw gegevens versleuteld verzonden. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Links naar andere websites van derden op de site van EWM3 pensioeninzicht

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy (en cookieverklaring) is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten bij EWM3 pensioeninzicht

U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@ewm3pensioeninzicht.nl.

Wijzigingen in deze privacy (en cookieverklaring) bij EWM3 pensioeninzicht

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy (en cookieverklaring) aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.