Versie 2022.1

Opdrachtvoorwaarden

EWM3 pensioeninzicht

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. In deze opdrachtvoorwaarden bedoelen we met deelnemer de (ex)werknemer van de organisatie en/of de partner van de (ex)werknemer van de organisatie die de training volgt. We bedoelen met opdrachtgever de organisatie die de deelnemer in de gelegenheid stelt de training te volgen en die formeel aan EWM3 pensioeninzicht de opdracht verstrekt. Opdrachtgever kan ook een deelnemer zijn die zelfstandig (los van een organisatie) opdracht geeft voor het volgen van de training.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk tussen EWM3 pensioeninzicht en opdrachtgever worden overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst

De overeenkomst tussen EWM3 pensioeninzicht en de opdrachtgever komt tot stand door een akkoord te geven bij de inschrijving via de website van EWM3 pensioeninzicht, of door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door het door EWM3 pensioeninzicht en opdrachtgever getekende contract of door schriftelijke bevestiging van EWM3 pensioeninzicht aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden of telefonische aanmelding of opdracht. Hiermee wordt de inschrijving definitief.

Artikel 3. Verblijfarrangement

Een verblijfarrangement voor een 3-daagse training is inclusief:
• 3 dagen koffie/thee/water/fris in trainingsruimte
• 3x lunch inclusief drankje
• 2x een 3 gangen diner, vrije keuze kaart
• 2x overnachting met ontbijt in een één- of tweepersoonskamer met een badkamer met douche en toilet

Artikel 4. Overige bepalingen

 1. Bij de training zijn alle kosten van materialen inbegrepen.
 2. Voor het gedeeltelijk bijwonen van de training wordt geen reductie gegeven op het verblijfarrangement en is annulering niet van toepassing.
 3. Niet inbegrepen in het verblijfarrangement zijn consumpties, telefoonkosten en overige kosten.
 4. Schade die door de deelnemer wordt aangericht aan gebouw of inventaris, wordt in rekening gebracht.
 5. Eigendommen van de deelnemer zijn niet verzekerd tegen diefstal en schade.
 6. Het is de deelnemer niet toegestaan foto’s, film/video-opname of geluidsopnames te maken.

Artikel 5. Betaling

 1. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging zendt EWM3 pensioeninzicht de opdrachtgever de factuur toe. Hiervoor geldt een standaard betaaltermijn van 30 dagen. De factuur dient ten alle tijden voor de deelname aan de training te zijn voldaan tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Indien een inkoopnummer/referentie gewenst is op de factuur, dient de opdrachtgever dit bij de opdrachtbevestiging door te geven.
 3. Een bezwaar of klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Bij niet, niet-tijdige of niet volledige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven.
 5. EWM3 pensioeninzicht heeft het recht deelname van de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de training te weigeren, of uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het EWM3 pensioeninzicht vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook indien deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet tijdige betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn ter grootte van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
 7. Indien ten gevolge van een annulering door de opdrachtgever, EWM3 pensioeninzicht annuleringskosten aan derden verschuldigd is (waaronder aan een door EWM3 pensioeninzicht ingehuurde accommodatie) is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.
 8. Indien voor een training medefinanciering plaatsvindt door derden in de vorm van subsidie of door derden een bijdrage wordt verstrekt, doch deze subsidie of bijdrage uiteindelijk niet wordt verstrekt ten gevolge van een annulering door de opdrachtgever of ten gevolge van het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aanleveren van benodigde subsidiegegevens aan het daarvoor
  toegewezen orgaan, is de opdrachtgever verplicht de gederfde subsidie of bijdrage volledig te vergoeden middels betaling van de volledige prijs van de training aan EWM3 pensioeninzicht.

Artikel 6. Annulering

 1. Annulering van de training en/of annulering van de verblijfarrangementen voor één of meer personen dient altijd schriftelijk te geschieden. In dat geval is opdrachtgever verschuldigd bij annulering:
  – tot 8 weken voor aanvang van de training 0%
  – 8 tot 4 weken voor aanvang van de training 50%
  – 4 weken voor aanvang van de training 100%
 2. EWM3 pensioeninzicht heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer voorafgaand aan de training te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. EWM3 pensioeninzicht heeft bovendien het recht zonder schriftelijke opgave van redenen een deelnemer tijdens de training verdere deelname aan de training te ontzeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

Artikel 7. Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden die EWM3 pensioeninzicht redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of waarvan EWM3 pensioeninzicht de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

In geval van overmacht heeft EWM3 pensioeninzicht het recht een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering te beëindigen, zonder dat EWM3 pensioeninzicht schadeplichtig wordt.

Artikel 8. Verplaatsing deelname

In uitzonderlijke gevallen kan op verzoek van de opdrachtgever deelname aan de training worden verplaatst naar een ander moment. Dit kan uitsluitend en alleen nadat in overleg tussen opdrachtgever en EWM3 pensioeninzicht hierover afspraken zijn gemaakt. Eventueel hiermee gepaard gaande kosten komen in beginsel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. EWM3 pensioeninzicht aanvaardt, uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die een opdrachtgever of deelnemer lijdt wegens opzettelijk handelen of opzettelijk nalaten van EWM3 pensioeninzicht of haar medewerkers of wegens handelen of nalaten waarbij EWM3 pensioeninzicht of haar medewerkers grove schuld kan worden verweten.
 2. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van de opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig, niet correct of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van EWM3 pensioeninzicht jegens opdrachtgever of een deelnemer leidt, dan is iedere aansprakelijkheid van EWM3 pensioeninzicht, ongeacht of ter zake aanspraak bestaat op uitkering uit hoofde van een door EWM3 pensioeninzicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan de door de opdrachtgever ter zake die opdracht betaalde factuurbedrag.
 3. Indien door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van EWM3 pensioeninzicht een uitkering wordt gedaan, dan wordt dit bedrag, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico.
 4. In alle situaties geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 5. EWM3 pensioeninzicht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken, dan is opdrachtgever verplicht eerst zijn verzekeringsmaatschappij en/of die derde aan te spreken, alvorens opdrachtgever EWM3 pensioeninzicht aansprakelijk zal stellen.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

EWM3 pensioeninzicht behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door EWM3 pensioeninzicht en/of partners van EWM3 pensioeninzicht verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, presentaties, opdrachten, software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van EWM3 pensioeninzicht openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht op straffe van een boete van € 10.000,- per gebeurtenis.

Artikel 11. Verwerking (persoons)gegevens

De opdrachtgever en deelnemer gaan er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan EWM3 pensioeninzicht verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in de administratie van EWM3 pensioeninzicht. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de trainingsadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en per e-mail toezending van informatie over trainingen. De deelnemer heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@ewm3pensioeninzicht.nl

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

 1. Op alle uit de tussen EWM3 pensioeninzicht en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, daaruit voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van statutaire vestiging van EWM3 pensioeninzicht.